Všeobecné obchodní podmínky

Synerga Polska Sp. z o.o., NIP: PL7252023257.

Obsah

1. Obecné

1.1 Veškeré služby poskytované Synerga Group zákazníkovi se řídí výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Rozporuplné nákupní podmínky komerčních zákazníků vyžadují ke své platnosti výslovné písemné potvrzení ze strany uživatele.

1.2 Spotřebiteli ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek jsou fyzické osoby, které uzavírají smlouvy s Synerga Group za účelem, který nelze přičítat jejich obchodní nebo profesní činnosti.

1.3 Podnikatelé ve smyslu obchodních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání smlouvy s Synerga Group jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesionální činnosti.

1.4 Zákazníky ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou spotřebitelé i podnikatelé.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný internetový katalog spojený s výzvou zákazníkovi k podání nabídky uživateli.

2.2 Jakmile naleznete požadovaný produkt, můžete jej nezávazně vložit do nákupního košíku kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU". Obsah nákupního košíku si můžete kdykoli nezávazně prohlédnout kliknutím na tlačítko "NÁKUPNÍ KOŠÍK". Výrobky můžete z nákupního košíku kdykoli odstranit kliknutím na tlačítko "X" za výrobkem. Pokud si chcete produkty v nákupním košíku zakoupit, klikněte na tlačítko "OBJEDNAT NYNÍ". Poté budete vyzváni k zadání osobních údajů, výběru způsobu platby a potvrzení, že jste se seznámili s informacemi pro zákazníky.

2.3 Kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT" provedete závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Před odesláním objednávky máte možnost identifikovat případné chyby při zadávání. Zadané údaje můžete samozřejmě kdykoli opravit a/nebo změnit v procesu objednávky kliknutím na tlačítko "ZPĚT" v prohlížeči. Potvrzení o přijetí objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky a ještě neznamená přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme přijmout zasláním potvrzení objednávky e-mailem nebo doručením zboží do pěti dnů. Závazná smlouva však může být uzavřena i před touto dobou, pokud zákazník zvolí okamžitý způsob platby a platbu provede při odeslání objednávky. V takovém případě je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy zákazník iniciuje platbu a příslušná platební služba potvrdí provedení platebního příkazu. Zákazník přestává být vázán svou objednávkou, pokud do 5 dnů od odeslání objednávky neobdrží od uživatele prohlášení o přijetí objednávky ve formě potvrzení objednávky nebo dodání zboží.

3. Ceny a doprava

3.1 Všechny uvedené ceny jsou uvedeny včetně aktuálně platné zákonné DPH, bez nákladů na balení a dopravu v době objednávky.

3.2 Náklady na balení a dopravu (přepravní náklady) pro doručení v rámci České republiky se počítají zvlášť. Výše nákladů na balení a dopravu je shrnuta v tabulce nákladů na dopravu.

3.3 Uvedení telefonního čísla je nutné, protože dopravce se zákazníkem před doručením domluví přesný termín.

3.4 Vaše objednávka bude doručena na určené místo, ale vezměte prosím na vědomí, že vykládka není zahrnuta. Zajistěte, aby na místě doručení byly osoby, které jsou připraveny v den doručení manipulovat s těžkými a dlouhými předměty. Nevyložení zboží si může vyžádat jeho opětovné doručení na vaše náklady.

4. Platba

Veškeré informace o různých způsobech platby a případných poplatcích najdete v části "Způsoby platby".

5. Záruka

5.1 Záruční nároky se řídí zákonnými ustanoveními. Zákonná záruční doba je v současné době dva roky.

5.2 Pokud je zákazník podnikatelem a objednaná služba je určena pro jeho obchodní podnik, jeho nároky z vad se promlčují za jeden rok od převzetí zboží.

5.3 Podnikatelé jsou povinni zkontrolovat námi dodané výrobky na zjevné vady, které by byly pro průměrného zákazníka snadno zjistitelné.

5.3.1 Zjevné vady, které jsou pro průměrného zákazníka snadno zjistitelné, nám musí podnikatelé neprodleně písemně oznámit, a to nejpozději do jednoho týdne od převzetí zboží, a tyto vady oznámit.

5.3.2 Podnikatelé jsou povinni nám písemně oznámit vady, které se stanou zjevnými až později, a oznámit je neprodleně, nejpozději do jednoho týdne od jejich konečného zjištění.

5.3.3 Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení vady. V případě porušení této povinnosti přezkoumat a oznámit vady se má za to, že daný výrobek byl schválen s ohledem na danou vadu. To neplatí v případě podvodného zatajení dané vady.

5.4 Škody způsobené nesprávnými nebo nesmluvními opatřeními zákazníka při instalaci, připojení, provozu nebo skladování neopravňují k uplatnění nároku vůči Synerga Group. Nevhodnost a nesoulad se smlouvou se určuje zejména podle specifikací výrobce.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

6.1 Pokud jste podnikatel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé, tj. fyzické osoby, které uzavírají právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat jejich podnikatelské ani samostatné výdělečné činnosti, mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek:

6.1.1 Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který převážně nesouvisí ani s podnikáním, ani se samostatnou výdělečnou činností.

6.1.2 Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte.

Naše adresa:

Synerga Polska Sp. z o.o.

98-160 Sędziejowice
Polsko
email: cs@synerga-group.cz

Prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

6.1.3 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2 Důsledky zrušení

6.2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme).

6.2.2 Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v takovém případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za tuto úhradu.

6.2.3 Můžeme odmítnout provést splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

6.2.4 Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy.

6.2.5 Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

6.2.6 Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro vyzkoušení stavu, vlastností a funkčnosti zboží, načež nám oznámíte odstoupení od této smlouvy o vrácení nebo předání zboží.

6.3 Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy:

6.3.1 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodávce zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. 

6.4 Ukončení platnosti odstoupení od smlouvy

Obecné poznámky:

a) Prosíme, abyste zabránili poškození a znečištění zboží. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.

b) Pokud je to možné, neposílejte nám prosím zboží zpět na dobírku.

c) Upozorňujeme, že výše uvedené body A-B nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro zrušení objednávky (e-mail: cs@synerga-group.cz): 

To:
_

Adresa skladu pro vrácení zboží:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
Ulice Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polsko

Já/my* tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi* na nákup následujícího zboží:

Objednáno dne / Přijato dne* ____________
Jméno, křestní jméno:
Ulice:
Poštovní směrovací číslo, město:

_______________, na __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodící se škrtněte.

7. Autorská práva

7.1 Všechna zobrazená loga, obrázky a grafika třetích stran jsou majetkem příslušných společností a podléhají autorským právům příslušných poskytovatelů licence. Všechny fotografie, loga, texty, zprávy, skripty a programovací postupy zobrazené na těchto stránkách, které jsou naším vlastním vývojem nebo byly námi připraveny, nesmí být kopírovány ani jinak používány bez našeho souhlasu. Všechna práva jsou vyhrazena.

8. Platné právní předpisy

8.1 Pro uzavírání a plnění všech smluv platí polské právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

9. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

9.1 Podáním objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu akceptovány. Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena.

10. Steuerrecht 0% MwSt. auf die Grundbestandteile der MwSt.

10.1 Judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že sazba DPH ve výši 0 % by se měla uplatňovat u komplexních plnění, což v tomto případě znamená provedení komplexní instalace fotovoltaických modulů (dodávka modulů + pomocných prvků + montáž) a prodej prvků nezbytných pro provoz fotovoltaického systému a zařízení pro ukládání elektřiny z fotovoltaických modulů.

10.2 Naše společnost se zabývá distribucí prvků pro konstrukci upevnění fotovoltaických panelů v Česká republika, přičemž tyto prvky nejsou nezbytnými položkami, jako jsou fotovoltaické moduly, střídače, baterie nebo úložiště energie. Společnost nedodává ani nemontuje celý fotovoltaický systém s panely. Výrobky společnosti lze použít nejen pro montáž fotovoltaických prvků, ale i pro další stavební montáže.

10.3 To znamená, že na námi prodávané výrobky nelze uplatnit sníženou sazbu DPH podle bodu 10c přílohy III směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

nahoru
×

VAT ID not verified in VIES!

Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl